Wilma Knol
06 235 48 418
Notenhof 30
6641 JV Beuningen
home
/
voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1
Definities
Wilma Knol
Organisatie gevestigd te Beuningen met als doel het adviseren van organisaties en het trainen en coachen van medewerkers binnen organisaties.
Opdrachtgever
Organisatie gevestigd te Beuningen met als doel het adviseren van organisaties en het trainen en coachen van medewerkers binnen organisaties.
Overeenkomst
de overeenkomst van opdracht in het kader waarvan Wilma Knol in opdracht van de opdrachtgever een dienst verzorgt.
Artikel 2:
Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Wilma Knol aan de opdrachtgever een dienst aanbiedt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3:
Totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bij aanvaarding van een aanbod komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod, tenzij Wilma Knol na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. De aanvaarding van een aanbod heeft in de meeste gevallen de vorm van een door beide partijen getekende offerte.
Artikel 4:
Annulering overeenkomst door de opdrachtgever
Annulering van een training of coaching is tot één maand (30 dagen) vóór aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen dertig dagen tot veertien dagen vóór aanvang van de training of coaching wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien dagen vóór aanvang van de training of coaching wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
Artikel 5:
Uitvoering opdracht
Indien Wilma Knol de uitvoering van de opdracht niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de opdracht niet bekend waren, heeft Wilma Knol het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Wilma Knol heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. Wilma Knol streeft ernaar om geplande training of coaching te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal Wilma Knol (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangende oplossing.
Artikel 6:
Prijzen en betaling
Als uitgangspunt voor de bepaling van de prijs van een dienst geldt de prijs zoals deze staat vermeld in de uitgebrachte offerte. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld. Bij gebreke van specifieke condities zal de klant binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de opdrachtgever aan Wilma Knol over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 7:
Aansprakelijkheid
Wilma Knol spant zich in om de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Aan de inhoud van de website en lesmateriaal van Wilma Knol kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 8:
Intellectuele eigendom
Het auteursrecht op de door Wilma Knol uitgegeven materialen zoals brochures, syllabi, hand-outs, trainingsmaterialen en alle andere in de training gebruikte schriftelijke materialen, berust bij Wilma Knol, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Wilma Knol zullen door de opdrachtgever of de deelnemer gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Wilma Knol berust uitsluitend bij Wilma Knol.
Artikel 9:
Overige bepalingen
Op de overeenkomst tussen Wilma Knol en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Wilma Knol en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wilma Knol is gevestigd.
ga terug omhoog
HRD advies \ coaching & training
Contact
Notenhof 30, 6641 JV Beuningen
‭(06) 23 54 84 18
mail@wilmaknol.nl
www.wilmaknol.nl
Sitemap
voorwaarden
Volg mij op social media
Realisatie
Website gerealiseerd door Sitereaise
Siteraise